• Reklam

BU KAVGA BİTMEZ! BU İŞİN Çİ­Vİ­Sİ ÇIK­TI

Levent Kırca’nın filmini çaldığı iddiasıyla dava açması Cem Yılmaz’ı isyan ettirdi. Yılmaz, “Filmi yine çalmışım. İnsanlarda utanma duygusu kalmadı” dedi

BU KAVGA BİTMEZ! BU İŞİN Çİ­Vİ­Sİ ÇIK­TI

Levent Kırca’nın filmini çaldığı iddiasıyla dava açması Cem Yılmaz’ı isyan ettirdi. Yılmaz, “Filmi yine çalmışım. İnsanlarda utanma duygusu kalmadı” dedi

BU KAVGA BİTMEZ! BU İŞİN Çİ­Vİ­Sİ ÇIK­TI
14 Kasım 2014 - 10:32

Le­vent Kır­ca, 2002 yı­lın­da viz­yo­na gi­ren ve yö­net­men­li­ğini üst­len­di­ği ‘So­n’ ad­lı fil­miy­le Cem Yıl­ma­z’­ın ‘Pek Ya­kın­da­’ fil­mi­nin baş­tan so­na ay­nı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Da­va­nın ba­sı­na yan­sı­ma­sı üze­ri­ne Cem Yıl­maz ses­siz kal­ma­dı ve id­di­ala­ra Twit­ter he­sa­bın­dan ya­nıt ver­di.

BU İŞİN Çİ­Vİ­Sİ ÇIK­TI

Yıl­maz, “Fil­mi yi­ne çal­mı­şım. Bu ar­tık çi­vi­nin çık­tı­ğı­nı, in­san­lar­da utan­ma kal­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Be­ni bir oyun­cak gi­bi kul­lan­mak is­ti­yor­su­nuz. Oy­na­yın di­le­di­ği­niz gi­bi” yaz­dı.

ÇALINTI FİLM İDDİASI İLK DEĞİL

1996’­da ga­ze­te­ci Sa­vaş Ay, Yıl­maz'ın se­nar­yo­su­nu ça­la­rak 'Hok­ka­baz' fil­mi­ni çek­ti­ği­ni id­di­a et­miş­ti. Ay'ın id­di­ala­rı kar­şı­sı­nda da­va açan Yıl­maz, fil­mi­n ça­lın­tı ol­ma­dı­ğı­nı mah­ke­me ka­ra­rıy­la is­pat­la­mış­tı.

Hırsızlığın altını çizmek istedim

Cem Yıl­ma­z’­ın açık­la­ma­la­rı üze­ri­ne ko­nuş­tu­ğu­muz Kır­ca BU­GÜ­N’­e özel açık­la­ma­lar yap­tı:  “Ken­di­ne gö­re sa­vun­ma yap­mış, bir şey­ler söy­le­miş, ca­nı sağ ol­sun. İs­te­di­ği­ni di­ye­bi­lir ‘ben utan­maz de­ği­lim sen utan­maz­sın’ mı di­ye­yim. Onun se­vi­ye­si­ne in­mem. He­men ce­vap ver­me­si­ ola­yın doğ­ru­lu­ğun­dan kay­nak­la­nı­yor” de­di. Kır­ca 10 bin li­ra maddi 50 bin lira da manevi tazminat da­va­sı aç­ma­sı­nın ne­de­ni­ni "Pa­ray­la işi­miz yok. Biz bu­ra­da hır­sız­lı­ğın al­tı­nı çiz­mek is­te­dik. Pa­ra­yı ti­yat­ro­ma ba­ğış ya­pa­ca­ğım. Ma­dem çal­dı ce­re­me­si­ni çe­ke­cek” söz­le­riy­le açık­la­dı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum