DANIŞTAY FETÖ YAPILARINI "İDARİ TASARRUFLARINDAN" AZADE Mİ TUTUYOR?

Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı. Davacı, hakkındaki soruşturma raporunun "FETÖ Terör Örgütü" tarafından yönlendirilerek hazırlanmış olduğu, aynı dönemde aynı konularla ilgili olarak verilen disiplin cezaları hakkındaki davaların iptal kararı ile sonuçlandığını belirterek temyiz etmiştir.

DANIŞTAY FETÖ YAPILARINI "İDARİ TASARRUFLARINDAN" AZADE Mİ TUTUYOR?
09 Ocak 2022 - 19:37 - Güncelleme: 09 Ocak 2022 - 19:44

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
 

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görev yapan personele hak sahibi olmayan kişilere uzun süreli olarak özürlü evde bakım ücreti ödenmesine yol açtığı, ortaya çıkmasına rağmen geri alınması yönündeki işlemleri geciktirmesi gerekçesi ile hakkında başlatılan soruşturma neticesinde verilen aylıktan kesme cezasını Danıştay 12. Dairesi onadı.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir.

Davacı, hakkındaki soruşturma raporunun "FETÖ Terör Örgütü" tarafından yönlendirilerek hazırlanmış olduğu, aynı dönemde aynı konularla ilgili olarak verilen disiplin cezaları hakkındaki davaların iptal kararı ile sonuçlandığını belirterek temyiz etmiştir.

Danıştay 12. Daire kararı hukuka uygun bulmuştur.

 

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/4989

Karar No: 2021/1401

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Valiliği

VEKİLİ: Av.

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

 

 

Dava konusu istem:

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde. olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin. tarihli ve. sayılı işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin İl Disiplin Kurulunun. gün ve. sayılı kararının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 15/02/2018 tarihli ve E:2015/760, K:2018/718 sayılı bozma kararına uyularak;

Davacının sorumlu olduğu birimde çalışan personel üzerinde bulunan denetim görevini yerine getirmeyerek hak sahibi olmayan kişilere uzun süreli olarak özürlü evde bakım ücreti ödenmesine yol açtığı, bu durumun yaklaşık üç yıl devam ettiği, daha sonra yapılan fazla ödemelerin fark edilmesi üzerine bu ücretlerin tahsil edilmesi için birim personelinin işlem yapmak amacıyla davacıdan izin istediği; ancak, davacı tarafından ilgili personele izin ve talimat verilmeyerek mevzuat hükümleri uyarınca fazla ödemelerin tahsili için gerekli işlemlerin yapılmadığı, tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, hatalı yapılan ödemelerin ve bu ödemelere yönelik denetimin davacı tarafından yerine getirilmemesi eyleminde, birimdeki iş yoğunluğu ve personel yetersizliğinden dolayı kasıt unsuru bulunmadığı anlaşılmakta ise de hatalı yapılan ödemelerin geri alınması hususunda mevzuat gereğince yerine getirilmesi gereken işlemleri yapmayarak idarenin zararının tahsili yoluna gidilmediği, . olarak görev yapan davacının bu eyleminin idari bir tercih olduğu ve kasıt unsuru olmaksızın işlenebilecek nitelikte olmadığı, bu durumda, davacının kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak fiilini işlediği sübuta erdiği anlaşılmakla, eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılan davacı hakkında tesis edilen işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin İl Disiplin Kurulunun. gün ve . sayılı kararınında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; hakkındaki soruşturma raporunun "FETÖ Terör Örgütü" tarafından yönlendirilerek hazırlanmış olduğu, aynı dönemde aynı konularla ilgili olarak verilen disiplin cezaları hakkındaki davaların iptal kararı ile sonuçlandığı, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde başarılı ve gayretli çalışmalar içinde bulunduğu, her görev alanında olabilecek kolayca tespit edilemeyecek basit hatalardan dolayı ağır bir ceza verilmiş olmasının hukuka aykırı olduğu, kararın bozulmasının gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından; disiplin soruşturma raporu uyarınca tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddinin gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum